فارسی دوم دبستان مبحث از همه مهربان تر

حجم فایل : 2.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فارسی دوم دبستان مبحث: از همه مهربان تر کدام گزینه از بستگان مادر است ؟

1)پسرخاله 2)عمه 3)دختر عمه 4)زن عمو تست صدای آخر کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

1)دایی 2)ساری 3)سینی 4)کبری تست صدای آخر کدام کلمه شبیه به صدای ( ماهی ) است ؟

1)یحیی 2)مرتضی 3)گلی 4)مصطفی تست مادر بزرگ جز بستگان پدری است یا مادری؟

1)مادر 2)پدر 3)هر دو 4)هیچ کدام تست دعا به چه معنا است؟

1)دوست داشتن خدا 2)دوست داشتن دیگران 3)حرف زدن با خدا 4)تصمیم گرفتن تست پایان...